Vedtekter

Fastsatt i stiftelsesmøte 21. desember 2012, endret på årsmøte 18. mai 2015, endret på årsmøte 29. april 2016, endret på ekstraordinært årsmøte 10. februar 2017, endret på årsmøte 28. april 2017, endret på årsmøte 23.april 2018, endret på årsmøte 21. juni 2019, endret på årsmøte 21.juni 2021, endret på årsmøte 08.06.2022. Sist endret på årsmøte 05.06.2023.

§ 1. Organisasjonens navn

Organisasjonens navn er Finans Norge Forsikringsdrift.

§ 2. Formål og virksomhet

Finans Norge Forsikringsdrift er en medlemsorganisasjon for skade-, pensjon- og livsforsikringsselskaper som utøver virksomhet i Norge. Organisasjonen har til formål å ivareta drift av oppgaver og aktiviteter som medlemsbedriftene anser det er formålstjenlig å utføre i fellesskap, innenfor rammene av blant annet konkurranselovgivningen.

Finans Norge Forsikringsdrift er en egen selvstendig juridisk enhet, som også leverer administrative tjenester til rettssubjektene Norsk Pensjon AS, Pensjonskontoregisteret AS, Norsk Naturskadepool, Trafikkforsikringsforeningen, Panthavergarantipoolen, Yrkesskadeforskringsforeningen og Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki.

Finans Norge Forsikringsdrift består av en rekke funksjons og aktivitetsområder som det er redegjort for i Regler for fastsettelse av kontingent, systemtilganger og prosjektdeltakelse i Finans Norge Forsikringsdrift.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i Finans Norge Forsikringsdrift kan innehas av skade-, pensjons- og livsforsikringsselskaper som utøver virksomhet i Norge, og som har medlemskap i Finans Norge. Tilknytning til organisasjonens aktiviteter er i henhold til Regler for fastsettelse av kontingent, systemtilganger og prosjektdeltakelse i Finans Norge Forsikringsdrift.

Utmeldelse av Finans Norge Forsikringsdrift må skje ved utgangen av et kalenderår, og med minst 3 måneders skriftlig varsel.

§ 4 Årsmøte

Øverste organ for Finans Norge Forsikringsdrift er årsmøtet, som består av medlemsbedriftene. På årsmøtet deltar en representant for hvert medlem, som er administrerende direktør eller som opptrer i henhold til prokura eller etter fullmakt.

Årsmøtet avholdes normalt en gang i året innen utløpet av juni måned.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når 3 eller flere av styremedlemmene, eller 2/3 deler av medlemsbedriftene krever det.

Innkalling til årsmøtet skjer i henhold til lister over medlemsbedriftene, og skal sendes ut senest 14 dager før fastsatt møtedato. Saksliste sendes samtidig med innkallingen.

§ 5 Styret

Styret for Finans Norge Forsikringsdrift velges av årsmøtet. Styret består av sju medlemmer, som alle oppnevnes for to år av gangen. Det kan ikke oppnevnes flere fra samme medlemsbedrift.

Fem medlemmer i styret velges med bakgrunn i forslag fra Bransjestyre risiko og skade i Finans Norge. Bransjestyret fungerer som valgkomite fra dette bransjeområdet.

Ett medlem i styret velges med bakgrunn i forslag fra Bransjestyre liv og pensjon i Finans Norge. Bransjestyret fungerer som valgkomite fra dette bransjeområdet.

Ett medlem i styret oppnevnes fra administrasjonen i Finans Norge.

Samme medlemsbedrift kan bare ha ett medlem i styret.

Styrets leder oppnevnes av årsmøtet. Styrets nestleder velges av styret, normalt på første påfølgende møte etter årsmøtet. Ingen kan sitte som leder eller nestleder mer enn to perioder.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire av sju styremedlemmer er til stede eller deltar via telefon/video. Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Styret leder virksomheten, og fastsetter mål og strategier for denne. Ansvarsområdet til styret er nedfelt i en egen instruks, som vedtas av årsmøtet.

Daglig leder av virksomheten ansettes av styret. Ansvarsområdet til daglig leder er nedfelt i en egen stillingsinstruks.

Styret fastsetter mandat for, og oppnevner representanter til fagstyrer, prosjektstyrer og arbeidsgrupper som er nødvendig for å ivareta driften av organisasjonens aktiviteter.

Styret skal årlig avgi en beretning som redegjør for virksomheten.

§ 6 Avstemningsregler

Ved avstemning på årsmøtet har hvert møtende medlem en stemme hver. I tillegg fordeles ekstra stemmer proporsjonalt etter premievolum slik at det totalt blir 100 stemmer. For selskapene benyttes «bestandspremie i alt» for landbasert skadeforsikring og forfalt premie «risikodelen»; (individuell kapital -død og uførekapital, individuell uførepensjon og gruppeliv), pr. 31.12.

For gyldig beslutning kreves det tilslutning fra minst halvparten av de som avgir stemmer, og fra minst 2/3 av den samlede avgitte stemmevekt.

I saker om vedtektsendringer gjelder avstemningsreglene i punkt 9. Ved avstemning i styret har hvert styremedlem en stemme med lik vekt. Avgjørelsene treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikevekt gjør møteleders stemme utslaget.

§ 7 Økonomi

Budsjettet for Finans Norge Forsikringsdrift vedtas av styret, og legges frem til orientering i påfølgende årsmøte.

Det legges frem et samlet regnskap for organisasjonen til behandling i årsmøtet.

Finansiering og innkalling for de ulike områdene er redegjort for i Regler for fastsettelse av kontingent, systemtilganger og prosjektdeltakelse i Finans Norge Forsikringsdrift.

§ 8 Revisor

Årsmøtet velger en statsautorisert revisor som skal føre kontroll med bokføringen og foreningens økonomiske disposisjoner.

§ 9 Vedtektsendringer. Oppløsning

Forslag fra styret om endringer i disse vedtektene skal vedtas av årsmøtet.

Ved avstemninger på årsmøtet i saker om vedtektsendringer gjelder reglene i § 6 foran, dog slik at det for gyldig beslutning kreves tilslutning fra minst 2/3 både av dem som stemmer og av den samlede avgitte stemmevekt.

Hvis den foreslåtte vedtektsendringen gjelder organisasjonens formål eller beslutning om oppløsning av organisasjonen, kreves tilslutning fra minst 3/4 av dem som stemmer og av den samlede avgitte stemmevekt.

Ved oppløsning av organisasjonen skal gjenværende midler etter styrets nærmere beslutning tilfalle formål som nevnt i § 2. Ved oppløsning i forbindelse med omorganisering/omdanning kan styret beslutte at midlene skal tilfalle den juridiske enheten som helt eller delvis viderefører virksomheten, forutsatt at denne enheten i sine vedtekter har tilsvarende bestemmelse som denne.