Finans-FREG

Finans-FREG er en løsning for digital utlevering av folkeopplysninger fra Skatteetaten til selskaper i finanssegmentet.

Når mange selskaper med sammenfallende behov skal motta opplysninger fra Skattetaten (SKE) gjennom moderniserte løsninger, er det en forutsetning at det etableres en segmentansvarlig som ivaretar betjeningen av sitt eget segment. For selskaper i denne sektoren er Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) segmentansvarlig for finanssektoren.

SKE forvalter som hovedregel opplysningene i kraft av lovhjemler og behov knyttet til et primærformål. Opplysninger kan i enkelte tilfeller videredistribueres, basert på andre rettslige grunnlag. Selskapene i sektoren har egne lovhjemler for å ta i bruk opplysninger utlevert fra Skatteetaten, og blir da ny behandlingsansvarlig ved mottak av opplysningene.

Finans-FREG tjenesten

Alle finansforetak kan gjennom Finans-FREG få tilgang til oppdaterte personopplysninger i et større mangfold enn det finanssektoren har hatt tilgang til hittil. Tjenesten vil tilgjengeliggjøre persondata fra modernisert folkeregister (FREG) innenfor rammen av det finansforetak har hjemmel til å få tilgang til. Korrekt og oppdatert personinformasjon er avgjørende for riktige beslutninger for finanssektoren.

Finansforetak har behov for å innhente opplysninger fra folkeregisteret for å oppfylle sine forpliktelser, som blant omfatter:

  • Indentifisere kunder
  • Oppfylle forpliktelser etter hvitvaskingsregelverket
  • Kontaktopplysninger for dødsbo
  • Utførselen av selskapets plikter
  • Ordinær saksbehandling
  • Oppfylle krav i finansregulatorisk regelverk

FNF tilbyr to ulike tjenester til Selskapene i tilknytning til Løsningen:

Basisløsningen

FNF tilbyr en basisløsning, som innebærer at Selskapet kan gjøre oppslag i Folkeregisteret via FNFs tilrettelagte løsning. FNF skal ikke forvalte en egen kopi av Folkeregisteret, men ha løsninger som muliggjør oppslag hos SKE. Konsumenten delegerer rettigheter til FNF som gjør et oppslag på vegne av konsumenten. Maskinporten brukes som autentiseringsmekanisme for å sikre at opplysningene blir tilgjengelig for hjemmelshaver.

Lyttetjenesten

FNF tilbyr også en lyttetjeneste, som innebærer at Selskapene overfører et datasett inneholdende personopplysninger til FNF, typisk om Selskapets kunder. FNF sørger for at datasettet oppdateres løpende når det skjer relevante endringer i folkeregisteropplysningene hos SKE. Ved første oppslag på en registrert benytter FNF konsuments tilgang for oppslag. Ved videre oppdateringer videreføres etablert tilgang fra konsument ved at FNF benytter tilgang for segmentansvarlig. De oppdaterte opplysningene deles med alle konsumenter i segmentet som benytter lyttetjenesten.

Løsningen skal bare brukes i tråd med formålet.

Data tilgjengeliggjort i Løsningen skal ikke kunne brukes til øvrig kommersiell aktivitet eller markedsføringsformål. Det er ikke lov å integrere data fra Løsningen til trening av algoritmer.

Spørsmål og henvendelser kan rettes til