Reisehub

Reisehub er en digital kommunikasjonskanal mellom forsikringsselskapene for å utveksle data om reiseskadehendelser. Løsningen er tilgjengelig for tilsluttede selskap via et web-grensesnitt og på sikt via API-basert integrasjon mot forsikringsselskapenes fagsystemer.

Tilslutning til Reisehub er tilgjengelig for alle reiseforsikringsselskap som har tillatelse til å bedrive forsikringsvirksomhet i Norge, uavhengig av medlemsstatus i FNF.

Formålet med løsningen er å effektivisere saksgangen i dobbeltforsikrings- og regressaker innen reiseskade samt sikre ensartet praksis i behandlingen av slike.

Det er knyttet kostnader til oppkobling eller bruk av løsningen. Kostnadsmodellen baserer seg på kostnadsdeling blant deltakende selskaper. Kostnaden vil reguleres i henhold til de til enhver tid gjeldende kontingentregler, som også omfatter eventuelle variable kostnader.

En hendelse i Reisehub er en reiseskade hvor skadelidte har fått utbetalt erstatning den/de har krav på etter vilkårene i forsikringsavtalen de er omfattet av – og hvor det foreligger en dobbeltforsikring. Når hendelsen er opprettet i Reisehub, og all obligatorisk informasjon fylt ut, kan hendelsen sendes til delparten(e) i saken. Delpart kan godkjenne eller avvise søknaden om regress, hvor man ved godkjenning angir informasjon om sin dekning av skaden. Selskapenes maks erstatning ihht. forsikringsvilkårene vil danne grunnlag for kostnadsfordelingen mellom dem i hendelsen.

Selskapene er selv ansvarlig for å registrere og betale mottatte krav i tråd med intern rutine.