ROFF - Register over forsikringssøkere og forsikrede

Forsikringsselskapene tilknyttet Finans Norge som selger livsforsikring eller andre personforsikringer med helsevurdering, har et felles Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Finans Norge Forsikringsdrift administrerer registeret på vegne av medlemsbedriftene.

Formålet med registret er å:

  • redusere sannsynligheten for misforståelser ved tegning av forsikring og sikre en ensartet helsevurdering
  • redusere sannsynligheten for misligholdte opplysninger eller svik

Registeret fungerer slik at en person som får forsikring på spesielle vilkår, eventuelt avslag, blir registrert med informasjon om hvilket selskap som har behandlet søknaden. Tilsvarende blir erstatningskrav for uførhet og kritisk sykdom registrert. Ingen opplysninger indikerer forsikringstype eller resultat av helsevurdering.

Registeret inneholder kun navn, fødselsnummer, tidspunkt for registrering, kode for hvilket forsikringsselskap som har foretatt registreringen og eventuelle anmerkninger. Fra anmerkningene framgår det om kunden har søkt uføreerstatning samt forsikringsnummer.

Alle selskap som er med på ordningen kan søke om informasjon fra registeret i salgsøyeblikket og ved søknad om uføreerstatning. Hvis en saksbehandler i et selskap ønsker mer informasjon om en kunde, innhentes slik informasjon kun etter fullmakt fra kunden.

Registreringer i ROFF slettes etter 10 år.

Eksempel på en vanlig registrering

1. Etternavn: Hansen Mellomnavn:
2. Fornavn: Ola Fødselsnr.: 010148 12345
3. Selskap: GJ Reg.dato: 14/04/95
4. Anm.1: UF, Anm. 2: 123456789

Anm. 1 angir kode for om det foreligger uførekrav.
Anm. 2 angir eget referansenummer i selskapet på personen, f.eks. forsikringsnummer.