Skadehub

Skadehub er et digitalt samarbeidsprosjekt mellom forsikringsselskaper for å utveksle data om skadehendelser.

Om Skadehub

Med skadehendelse menes sammenstøt mellom to eller flere kjøretøy.  Etter at ansvaret er avklart i tingskadehendelsen, støtter systemet også behandling av personskader.

Løsningen kan forstås som et system for informasjonsutveksling på tvers av selskaper for skadehendelser og eventuell personskade, med informasjon om kjøretøyene og personene som var involvert, samt skadeomfang. Løsningen støtter også deling av bilder, skademeldinger og annen dokumentasjon (inntil 20MB pr hendelse).

Det er knyttet kostnader til oppkobling eller bruk av løsningen. Kostnadsmodellen baserer seg på kostnadsdeling blant deltakende selskaper. Kostnaden vil reguleres i henhold til de til enhver tid gjeldende kontingentregler, som også omfatter eventuelle variable kostnader. 

Formålet med løsningen er at saksbehandler kan diskutere ansvarsfordeling etter en hendelse mellom selskapene og utveksle regress.

Slik fungerer det

Overordnet er Skadehub ordnet i tre kategorier:

  • Hendelse
  • Ansvarsfordeling
  • Krav

En hendelse er et uhell hvor to parter er involvert, og det skal utveksles krav mellom disse. Når hendelsen er opprettet, blir den automatisk sendt til motpartselskapet. Motpartselskapet har så syv dager på seg til å ta stilling til om de er rett part i saken.

Begge selskap kan sende forslag til fordelingsbrøk for å bli enige om ansvarsfordelingen. Mottagende part kan godta hendelsen – eller foreslå ny løsning. Når begge parter er enige i forslaget til fordelingsbrøk, aksepteres forslaget, og ansvaret fordeles for hendelsen.

Når begge selskapene har godtatt hendelsen og har akseptert fordelingsbrøk, kan det utveksles krav. Selskapene er selv ansvarlig for å registrere og betale mottatte krav i tråd med intern rutine.