Fagområder

Forsikringsdrift har virksomhet på en rekke ulike områder.

Fagområder

Bilskadekontoret (BSK)

Bilskadekontoret bidrar til bedre kontroll på reparasjoner og forenkler takserings- og oppgjørsprosessen.

Takseringssystemet DBS benyttes årlig til rundt 600 000 takster og benyttes av 2 500 bilverksteder i Norge. DBS blir brukt til kalkulasjon av alle kjøretøyskader som forsikringsselskapene gjør opp i Norge.

Bilskadekontoret legger også til rette for sirkulær økonomi med infrastruktur for bruk av brukte bildeler.

Mer informasjon på bilskadekontoret.no

FG Skadeteknikk

Formålet til FG (FG står for Forsikringsgodkjent) er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbrudd. FG forvalter sertifiseringsordninger som sikrer tekniske produkt- og kompetansekrav.

FG-kontroll er en database der hovedformålet er å dokumentere installerte anlegg og gjennomførte kontroller av elanlegg, brannalarmanlegg, slokkesystemer, innbruddsalarmanlegg og lekkasjestoppere.

Mer om FG på fgsikring.no 

Forsikringskriminalitet

Finansnæringen samarbeider på en rekke områder mot kriminalitet. Det gjelder blant annet trusselvurderinger, rapporter om forsikringssvindel, opplæring, kurs, forebyggende arbeid, kampanjer og seminarer. Enheten som arbeider mot forsikringskriminalitet er et viktig kontaktpunkt for myndighetene og en viktig kontakt mot ulike aktører for å bekjempe kriminalitet.

Besøk våre lukkede fagsider om forsikringskriminalitet på Finans Norges temaside om økonomisk kriminalitet

Helserelaterte fullmakter

Finans Norge Forsikringsdrift har overtatt oppgaven med å forvalte fullmaktene fra Finans Norge. Her finner du anbefalte fullmakter til bruk ved innhenting av helseopplysninger. I tillegg finner du erklæring og fullmakt ved søknad om forsikring, og orientering om helseerklæringen. Dokumentene er forankret i samarbeid med medlemsbedrifter og godkjent i styret til Finans Norge Forsikringsdrift.

Les mer og se fullmaktene her 

 

Nemnda for helsevurdering

Nemda bidrar til at forsikringssøkere med helseproblemer skal kunne få forsikring.
Nemda forvalter også registeret over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF).

Mer informasjon om Nemnda for helsevurdering

Restverdiredningstjenesten (RVR)

RVR er et samarbeidsprosjekt som skadeforsikringsselskapene har med brannvesenet i Norge. Gjennom Restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av verdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader.

Tjenesten er organisert ved at Finans Norge Skadedrift har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 23 brannstasjoner rundt om i landet.

Mer om RVR på RVR.no

Statistikk og analyse

Enhet for statistikk produserer en rekke statistikker innen områdene skadeforsikring (landbasert), livsforsikring og pensjon. Statistikkene er tilgjengelig på Finans Norges nettsider, og omfatter blant annet markedsandeler, premieinnbetalinger, utbetalinger og regnskapstall. I tillegg publiseres temabaserte statistikker over eksempelvis forsikringssvindel, brannskader og trafikkskader.

Hovedsakelig er statistikkene basert på data fra Finans Norges medlemsselskaper, og dekker det alt vesentligste av skadeforsikrings-, livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge.

Teknologi og utvikling

Teknologi og utvikling har ansvar for leverandøroppfølging av drift, utvikling og forvaltning, innkjøp, support, informasjonssikkerhet, løsningsarkitektur og prosjektledelse. Avdelingen skal også sikre at digitalisering blir viet større oppmerksomhet, og bidra til å møte økte regulatoriske krav fra myndighetene.

FNF-alliansen

Norsk Naturskadepool

Ordningen sikrer dekning mot naturskader for alle som har brannforsikring. Forsikringstaker forholder seg til sitt forsikringsselskap for oppgjør, og Norsk Naturskadepool utligner naturskader mellom selskapene fordelt på medlemsandel i poolen.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Det som ikke lar seg forsikre gjennom private ordninger kan være dekket gjennom Statens naturskadeordning.   

Mer om naturskadepoolen på naturskade.no

Norsk Pensjon

Norsk Pensjon drifter en pensjonsportalen som gir en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger. Portalen utveksler pensjonsinformasjon med NAV, og viser informasjon om dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og privat AFP, samt individuelle pensjons- og spareordninger.

I tillegg til at Norsk Pensjon tilbyr en pensjonsportal til forbrukerne, har Norsk Pensjons infrastruktur blitt brukt til en rekke sentrale tjenester for pensjonsleverandørene. Lovpålagte tjenester som uføresamordning av fripoliser og rapportering til Statistisk sentralbyrå er eksempler på dette.

Norsk Pensjon

Panthavergarantipoolen

Poolen skal utjevne risikoen i de tilfeller panthaver har krav på erstatning selv om forsikringsforholdet ikke har vært etablert eller har trådt ut av kraft. Poolen driver ikke forretningsvirksomhet for egen regning, men avregner kvartalsvis resultatet til medlemmene.

Mer informasjon på panthavergaranti.no

Pensjonskontoregisteret

Pensjonskontoregister er en bransjefelles infrastruktur for registerføring, samhandling og informasjonsutveksling mellom alle leverandører av egen pensjonskonto, pensjonskaptalbevis og tilknyttede tjenester.

Pensjonskontoregisteret AS eies av alle dagens aktører innenfor markedet for innskuddspensjon.

Gå til pensjonskontoregisteret

Trafikkforsikringsforeningen (TFF)

Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge er etter bilansvarsloven pliktige til å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

TFF er blant annet ilagt oppgaven med å kreve inn unnlatelsesgebyr fra uforsikrede motorvogneiere i henhold til bilansvarslovens § 17 a. om gebyr for uforsikrede kjøretøy.

Det kan søkes erstatning for skader gjort av ukjente, uforsikrede eller utenlandske kjøretøy gjennom TFF.

Les mer om TFF på TFF.no

Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki (YFAR)

YFAR (Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki). Et tilbud til bedrifter som ikke får kjøpt yrkesskadeforsikring hos noen av våre medlemsselskaper.

Blir forespørsel om lovpålagt yrkesskadeforsikring avslått av/fra minimum tre medlemsselskap, kan bedriften spørre om å få yrkesskadeforsikring gjennom YFAR.

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF)

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. Dersom du er blitt påført en yrkessykdom eller vært utsatt for yrkesulykke, og din arbeidsgiver ikke har lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan du søke hjelp hos YFF. Alle arbeidsgivere skal etter lov om yrkesskadeforsikring kjøpe yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Ved yrkesulykke eller -sykdom skal man henvende seg til arbeidsgivers forsikringsselskap. Kontakt arbeidsgiver for opplysninger om forsikringsselskapet.

I noen få tilfeller lar arbeidsgivere være å kjøpe yrkesskadeforsikring. I disse tilfellene skal du kontakte YFF.

Dersom det utbetales erstatning fra YFF, vil det bli krevd regress fra arbeidsgiveren.

Mer om Yrkesskadeforsikringsforeningen på YFF.no