Nemnda for helsevurdering

For å vurdere hvordan helsemessige forhold kan påvirke dødelighet, fremtidig uførhet og sykdomsrisiko hos forsikringssøkere, har forsikringsselskapene gått sammen og dannet nemnda for helsevurdering.

Nemndas arbeid kommer forbrukeren til gode ved at utvidet kunnskap gjør det mulig å tilby forsikring til personer som ellers ville fått avslag.

Nemnda for helsevurdering 

 • utarbeider og oppdaterer veiledende retningslinjer for helsevurdering
 • gir anbefaling til bedømmelse av søknader om forsikring av spesielt vanskelig karakter
 • gir anbefaling til bedømmelse av erstatningssaker ved behov

Forsikringstilbudet du får som forbruker, og den premien du blir tilbudt, er avhengig av risikoen for å bli rammet av sykdom og død.

Nemndas formål

Hensikten med Nemnda for helsevurdering er at alle forsikringssøkere skal bli behandlet så likt som mulig ved kjøp av forsikring, samtidig som øvrige forsikringstakere ikke skal bære kostnaden av nye forsikringstakere med uforholdsmessig høy risiko.
 
Retningslinjene oppdateres jevnlig ut fra den medisinske kunnskap som finnes i Norge og internasjonalt. Dermed kan alle forsikringssøkere bli behandlet likt, og flest mulig kan få tilbud om forsikring. 
 
Nemndas arbeid kommer forbrukeren til gode ved at utvidet kunnskap om risikoen knyttet til ulike diagnoser gjør det mulig å tilby forsikring til personer som ellers ville fått avslag. Forsikringsselskapene får større kunnskap om hvordan ulike helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko.

Nemndas hovedoppgaver

 • Retningslinjene
  Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad. 
 • Oppdatering 
  Nemnda arbeider systematisk med medisinsk oppdatering av retningslinjene. Medisinsk forskningsmateriale vurderes løpende og retningslinjene ajourføres minst hvert annet år.
 • Enkeltsaker
  Risikovurderingen av forsikringssøkere foregår i det enkelte forsikringsselskap. I tvilstilfeller kan selskapene benytte seg av nemndas ekspertise.
 • Samarbeid
  Samarbeid mellom selskap er normalt ikke tillatt ifølge konkurranseloven, men nemndas arbeid skiller seg fra annet selskapssamarbeid ved at det kommer forbrukeren til gode. En utvidet kunnskap om risikoen knyttet til ulike diagnoser gjør det mulig å gi forsikringstilbud til personer som ellers ville fått avslag på søknad om forsikring.
Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad.

Hvordan arbeider nemnda?

Nemnda for helsevurdering er et organ bestående av fagkyndige fra ti forsikringsselskap tilknyttet Finans Norge. 

Nemnda møtes annenhver uke for å behandle enkeltsaker. Medlemmene av nemnda rullerer på å delta i arbeidet. Det er til enhver tid åtte aktive medlemmer:

 • Tre leger fra forsikringsselskapene 
 • En lege fra Den norske legeforening 
 • Tre fagkyndige fra forsikringsselskapene 
 • Nemndsekretæren fra Finans Norge

Nemnda nedsetter også undergrupper som sørger for oppdatering og ajourføring av retningslinjene for helsebedømmelse.