Nemnda for helsevurdering – personvernerklæring

Nemnda for helsevurdering (NHV) er opprettet av forsikringsselskapene og skal gi anbefaling til vurdering av helsemessige forhold ved søknader om personforsikring av spesielt vanskelig karakter. Dette betyr at dersom ditt forsikringsselskap er usikker på om det kan tilby deg personforsikring på bakgrunn av din helsestatus, kan selskapet be NHV om en veiledende anbefaling.

NHV er et samarbeidsorgan underlagt Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) (org.nr: 999523625), med sekretariat samme sted. FNF er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i NHV. Det er viktig for oss å verne personopplysningene og behandle dem fortrolig i tråd med personvernregelverket.

Formål og kategorier av personopplysninger

NHVs formål med bruk av personopplysninger er å få klarlagt den enkelte sak som er til vurdering, og at selve helserisikoen vurderes likt ved samme sykdom uavhengig av forsikringsselskap.

Til dette formål benyttes følgende personopplysninger om forsikringssøker: navn, adresse, og personnummer. Videre kan også følgende opplysninger benyttes: informasjon oppgitt i søkerens helseerklæring, helseopplysninger fra fastlege eller andre behandlere (inkludert utdrag fra helsejournal) og sykdomskategori førstegradsslektning (kun for produktet kritisk sykdom).

De fleste opplysningene innhenter forsikringsselskapet kun direkte fra forsikringssøker gjennom helseerklæringen, men ved noen tilfeller er det også nødvendig å innhente supplerende opplysninger fra lege, NAV eller andre behandlere, etter fullmakt fra forsikringssøker. Opplysningene utleveres så fra forsikringsselskapet til NHV for vurdering av den enkelte sak.

Behandlingsgrunnlag

Dersom din søknad om personforsikring skal vurderes av NHV, legger ditt forsikringsselskap din søknad og relevante helseopplysninger inn i NHVs saksbehandlingssystem som innehar et høyt sikkerhetsnivå. Kun utvalgte personer i FNF, medlemmer i NHV og saksbehandlere i ditt forsikringsselskap har tilgang til opplysningene i NHVs saksbehandlingssystem. For å få tilgang må de på forhånd ha undertegnet spesifikke brukeravtaler og taushetserklæringer.

NHVs behandlingsgrunnlag for å motta og behandle personopplysningene er:

 • Personvernforordningens artikkel 6 nummer 1 bokstav b: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.
 • Personvernforordningens artikkel 9 nummer 2 bokstav f: Behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller når domstolene handler innenfor rammen av sin domsmyndighet.

Til den tekniske løsningen for NHVs saksbehandlingssystem, benyttes databehandlerne Atea og Tietoevry.

Personopplysningene

Du får innsyn i dine personopplysninger ved

1) henvendelse til ditt forsikringsselskap og/eller

2) ved henvendelse til FNF.

Ønsker du innsyn i din sak i NHVs saksbehandlingssystem fra FNF, kan du kontakte oss via brevpost eller via Digipost. Sensitive personopplysninger og personnummer skal ikke sendes via usikret e-post. Vi behandler derfor innsynssaker kun per brev eller Digipost.

Innsynsbegjæring via Digipost

Digipost er laget med tilsvarende sikkerhet som blant annet nettbanken. Alle meldinger er kryptert både når de sendes og der de lagres. Alle avsendere og mottakere i Digipost har bekreftet hvem de er med en sikker elektronisk ID, slik at det ikke finnes falske identiteter i tjenesten.

Begjæringen ved bruk av Digipost må inneholde følgende:

 • En spesifikasjon av at begjæringen gjelder innsyn i NHV
 • Kopi av gyldig legitimasjon (norsk førerkort, pass eller bankkort med bilde) hvor fødselsnummer framkommer, dette for at vi skal kunne verifisere at avsender oppgir eget fødselsnummer. Fødselsnummer er nødvendig for å gjennomføre søk i systemet.
 • Dersom henvendelsen er rettet på vegne av tredjeperson må fullmakt og bekreftet kopi av legitimasjonen til fullmaktsgiver legges ved.
 • NHVs saksbehandlingssystem er ikke søkbart på navn og personnummer grunnet personvernhensyn. Vi må derfor ha et NHV-saksnummer fra ditt forsikringsselskap, som du må kontakte før du sender begjæringen til FNF.

Forespørsel om innsyn via Digipost sendes til FNF.

Innsynsbegjæring via brevpost

Begjæringen via brevpost må inneholde følgende:

 • En spesifikasjon av at begjæringen gjelder innsyn i NHV.
 • Navn, kontaktopplysninger og signatur
 • Kopi av gyldig legitimasjon (norsk førerkort, pass eller bankkort med bilde) hvor fødselsnummer framkommer, dette for at vi skal kunne verifisere at avsender oppgir eget fødselsnummer. Fødselsnummer er nødvendig for å gjennomføre søk i systemet.
 • Dersom henvendelsen er rettet på vegne av tredjeperson må fullmakt og bekreftet kopi av legitimasjonen til fullmaktsgiver legges ved.
 • NHVs saksbehandlingssystem er ikke søkbart på navn og personnummer grunnet personvernhensyn. Vi må derfor ha et NHV-saksnummer fra ditt forsikringsselskap, som du må kontakte før du sender begjæringen til FNF.

Begjæringen merkes «innsynsbegjæring NHV», og sendes til:

Finans Norge Forsikringsdrift

Postboks 2473 Solli

0202 Oslo

Rette og slette personopplysninger

Innenfor de rammer som er fastsatt i personvernforordningen og annen lovgivning vil forsikringskunden kunne få rettet opp og slettet opplysninger om seg selv dersom de er mangelfulle eller uriktige. FNF vil ved henvendelser om retting og sletting ha en dialog med forsikringsselskapet som har lagt opplysningene inn i saksbehandlingssystemet.

Saker i NHVs saksbehandlingssystem blir enten slettet umiddelbart etter saksbehandling, eller senest innen 6 måneder. Det blir kun beholdt et anonymisert sakssammensdrag i vårt erfaringsarkiv til bruk av forsikringsselskapene ved senere saker. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i saksbehandlingssystemet etter dette.

Dersom kravet om retting gjelder informasjon/dokumentasjon utarbeidet av tredjeparter, for eksempel legeerklæringer/journaler el., vil slik retting ikke kunne foretas av FNF. Slik retting (og sletting) må foretas av relevant helsepersonell, jf. pasient- og brukerrettighetsloven §§ 5-1 og 5-2, jf. helsepersonelloven §§ 42-44.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål til eller synspunkter på vår behandling av personopplysninger kan du alltid ta kontakt med oss på eller ved å sende brev til: Finans Norge Forsikringsdrift c/o Personvernombud, postboks 2473, 0202 Oslo.

Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger har du alltid adgang til å klage til Datatilsynet.