Systemer

Forsikringsdrift utvikler og drifter en rekke systemer og fellesløsninger for forsikringsnæringen.

Forsikringsdrifts systemer

Finans Norge Forsikringsdrift drifter og forvalter en rekke systemer

Avkastningsportalen

På avkastningsportalen hos Norsk Pensjon kan du se historisk avkastning for pensjonssparing.

Gå til avkastningsportalen

DBS – takseringssystemet for skader på motorkjøretøy

Skadetakseringssystemet DBS – Dataassistert skadebesiktigelsessystem – benyttes årlig til nesten 600.000 takster, og benyttes av alle forsikringsselskapene og bilskadeverksteder i Norge. Det er i dag ca. 7000 brukere av DBS og driften utføres av Bilskadekontoret.

Mer om DBS på Bilskadekontoret.no

FG-kontroll

FG-kontroll er et skadeforebyggende systemverktøy. Systemet dokumenterer kontroller og avviksoppfølging av ulike typer sikringsanlegg. I tillegg gir den oversikt over sertifiserte foretak, personell samt 8000 FG-godkjente produkter. FG-kontroll kan bidra til effektivisering og digitalisering i forsikringsnæringen.

Gå til FG-kontroll for mer informasjon

Finans FREG

Finansnæringen har organisert seg med Finans Norge Forsikringsdrift som et koordinerende organ inn mot Skatteetaten. Tjenesten tilbyr tilgang til tjenester fra folkeregisteret.

Les mer om Finans FREG her

Flytteportalen

Gjennom flytteportalen kan pensjonsleverandørene utveksle data ved blant annet flytting av pensjonsrettigheter og pensjonsordninger.

FNF-Helsenett

FNF-Helsenett innhenter elektroniske forsikringserklæringer fra legene gjennom journalsystemet til legen (Eller legens journalsystem).
Bruk av FNF-Helsenettløsningene vil komme pasient/forsikringstaker til gode ved at fastlegene får mulighetene til å svare raskere og sikrere på forespørsler fra forsikringsselskapene.

Løsningen tilfredsstiller kravene i gjeldende lovverk som Normen (Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren) og gjeldende personvernforordning.

Foreløpig dekker løsningen områdene skade/sykdom, nytegning og uføre/pensjon.

Mer informasjon om Helsenett

Forsikringsbiler

Markedsplass for kjøretøy innløst av norske forsikringsselskaper. Nettsiden er kun beregnet for profesjonelle aktører.

Forsikringsbiler.no

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS)

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) er et register hvor forsikringstagere som melder skade med krav om erstatningsutbetaling blir registrert. Registeret gir en oversikt over antall tilfeller forsikringstakeren har brukt forsikringen.

Les mer om FOSS her

Gruppelivsregister

Etterlatte etter uførepensjonister fra kommunal sektor kan ha krav på erstatning fra gruppelivsforsikringer etter Hovedtariffavtalens §10. De sikrede i gruppelivsforsikringer er ikke identifisert. Gruppelivsregister er en løsning som skal gjøre det lettere å finne mulige etterlatte.

Klimarelaterte skadedata

Statistikkløsning for å innhente data fra forsikringsselskaper om klimarelaterte skader og dele det videre med Kunnskapsbanken i Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Kunnskapsbanken finner du hos DSB

Leveattest

Finans Norge Forsikringsdrift tilbyr en tjeneste for å forenkle pensjonsselskapers og virksomheters prosesser med leveattestkontroll.

Leveattestsystemet gir ytelsesmottakere mulighet til å levere leveattesten per post eller digitalt ved bruk av BankID-sjekk eller opplasting til en webportal. Pensjonsselskapene og virksomhetene som har et kundeforhold til ytelsesmottakeren vil kunne se status på leveattesten i systemet. Det gjør at virksomhetene og ytelsesmottakerne vil håndtere færre leveattestforespørsler.

NHV (Nemnda for helsevurdering)

Nemda for helsevurdering (NHV) bidrar til at forsikringssøkere med helseproblemer skal kunne få forsikring. Når søknad om personforsikring skal vurderes av NHV, benyttes det et saksbehandlingssystem med høyt sikkerhetsnivå. Mer informasjon og opplysninger om innsyn m.m. finner du i personvernerklæringen.

Les mer i NHVs personvernerklæring

Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF)

Formålet med registeret er å redusere sannsynligheten for misforståelser ved kjøpe av forsikring og sikre en ensartet helsevurdering, samt redusere sannsynligheten for misligholdte opplysninger eller svindel.

Årlig blir det foretatt i underkant av 100.000 nyregistreringer i ROFF. I tillegg til et par tusen uførekrav. 

Les mer om ROFF her

Reisehub

Reisehub er en digital kommunikasjonskanal mellom forsikringsselskapene for å utveksle data om reiseskadehendelser. Løsningen er tilgjengelig for tilsluttede selskap via et web-grensesnitt og på sikt via API-basert integrasjon mot forsikringsselskapenes fagsystemer. Tilslutning til Reisehub er tilgjengelig for alle reiseforsikringsselskap som har tillatelse til å bedrive forsikringsvirksomhet i Norge, uavhengig av medlemsstatus i FNF.

Les mer om Reisehub her

 

Restverdiredning

Restverdiredning (RVR) har eget rapporteringssystem til de 24 enhetene som har avtale om Finans Norge Forsikringsdrift om tjenesten. 

Skadehub

Skadehub er en plattform for ansvarsavklaring ved motorvognskader, der selskapene vil ha muligheten til å utveksle krav i forbindelse med en skadesak. Løsningen har også et webgrensesnitt for selskaper som ikke kan eller ønsker å utvikle kobling fra eget fagsystem mot API.  

Skadehub integrerer mot TFFAuto og henter informasjon om ansvarlig selskap for et gitt kjøretøy for en gitt dato.   

Mer informasjon om Skadehub her

Andre systemer i FNF-alliansen

FNF-alliansen drifter og forvalter en rekke systemer

Grenseforsikring

System for salg av grenseforsikring for motorvogner som ikke er omfattet av grønt kortsamarbeidet, eller som er særskilt registrert for midlertidig bruk i Norge.

Mer informasjon om grenseforsikring hos TFF

Norsk Pensjon

Her får du en samlet oversikt over pensjonsavtalene dine.

Gå til Norsk Pensjon for mer informasjon

Pensjonskontoregisteret

Pensjonskontoregister er en bransjefelles infrastruktur for registerføring, samhandling og informasjonsutveksling mellom alle leverandører av egen pensjonskonto, pensjonskaptalbevis og tilknyttede tjenester.

Pensjonskontoregisteret AS eies av alle dagens aktører innenfor markedet for innskuddspensjon.

Gå til pensjonskontoregisteret

TFFAuto

Register over forsikringspliktige motorkjøretøy i Norge. 

Her kan du sjekke om dine kjøretøy er forsikringspliktige, og om de er forsikret i henhold til Trafikkforsikringsforeningens register.

Utligningssystem for naturskader (NINA)

Norsk Naturskadepool sitt skaderapporteringssystem. Alle bygninger og løsøre som er forsikret mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Utligning av skadesakene mellom forsikringsselskapene foregår i skaderapporteringssystemet NINA.

Les mer om NINA